Novice

Obvestila

Spoštovani člani Slovenskega društva za hidravlične raziskave!

Vabimo vas na 26, redni letni zbor SDHR, ki bo potekal preko ZOOM-a v ponedeljek 29.3.2021 od 13h. Število udeležencev je pomembno, zato vas pozivamo k čim večji udeležbi. Vabilo z dnevnim redom zbora:

http://hidroinstitut.si/files/2021/03/Vabilo-na-26.-letni-zbor-društva-29.-3.-2021.pdf

Zanimive povezave

ETH Zurich devises system that guides fish away from hydropower plants

Marie Donlon | February 18, 2021

https://insights.globalspec.com/article/15999/eth-zurich-devises-system-that-guides-fish-away-from-hydropower-plants?uid=%2D1184275827&uh=0ac4b8&md=210305&mh=d85f69&Vol=Vol5Issue10&Pub=135&LinkId=2058532&keyword=link%5F2058532&itemid=365501&vid=114573&frmtrk=newsletter&cid=nl&sid=413052

Predavanja društva SDHR

 

– Dinamični odziv zračnega mehurja ujetega v hidravličnem cevnem sistemu (2019_Bergant)

– Analiza toka v zakrivljenem kanalu z uporabo pravokotne krivočrtne numerične mreže (2019_Krzyk)

– Diskasto mešalo z asimetrično zapognjenimi lopaticami za visoko stopnjo zračenja (2018_Bombač)

– Topološka struktura vodne gladine na sotočju pri deročem toku (2018_Rak)

– Numerična analiza hidravličnih nestabilnosti pri reverzibilnih turbinah-črpalkah v črpalnem režimu obratovanja pri delnih pretokih (2017_Ješe)

– Analiza vtočnih razmer črpalk za hladilne stolpe v Nuklearni elektrarni Krško (2017_Žvab)

– Napoved kavitacije v vodnih turbinah z računalniško dinamiko tekočin – rezultati projekta ACCUSIM (2016_Morgut)

– Hidravlična modelna raziskava zapornice jezu Nuklearne elektrarne Krško po izgradnji HE Brežice – sile med dviganjem zapornice in območja nestabilnosti zapornice (2016_Novak)

– Hidrodinamika toka v ribji stezi z vertikalnimi režami ob HE Arto-Blanca (2015_Bombač)

– Sistem za disipacijo energije in njegova nova vloga v obratovanju hidroelektrarne (2014_Brejc)

– Uporaba Lagrangeve in Euelerjeve metode za račun porušitvenih valov (2014_Džebo)

– Pojav kavitacije med vodnim udarom (2013_Bergant)

– Raziskava hitrostnega polja na modelu bočnega preliva z uporabo vizualizacijske metode (2013_Novak)

– Hidravlična modelna raziskava visokovodnih razbremenilnikov HE sistema Brežice – Mokrice (2012_Mišigoj_in_Mlačnik)

– Vertikalna cevna vodna turbina z diagonalnim gonilnikom (2011_Hoefler)

– Hibridni hidravlični model spodnje Save od Krškega do mejnega profila (2011_Mlačnik)

– Lastnosti stenskega trenja med prehodnimi pojavi v cevnih sistemih (2010_Bergant)

– Uporaba metode SPH za simulacije napredovanja valov pri porušitvah vodnega stolpca (2010_Petkovšek)

– Konstrukcijske in obratovalne značilnosti dvojnih Francisovih turbin (2009_Hoefler)

– Hibridni hidravlični modeli hidroenergetskih objektov na spodnji Savi (2009_Mlačnik)

– Medsebojni vpliv tekočine in konstrukcije v poljubno ukrivljenih cevovodih (2008_Gale)

– Hidravlična modelna raziskava zgornjega in spodnjega vtoka ČHE Avče (2008_Rodič)

– Spremljanje gibanja prodnatih plavin v turbulentnih tokovih z merilno napravo (2005_Mikoš)

– Dvodimenzionalno matematično modeliranje nestalnega toka reke Save v okolici NE Krško (2005_Krzyk)

– Dinamični odziv zračnega ventila med prehodnimi pojavi v cevnih sistemih (2004_Bergant)

– Dvodimenzijski matematični model vala zaradi porušitve zgornje akumulacije ČHE Kozjak (2004_Krzyk)

– Razvoj podslapij na spodnjesavski verigi hidroelektrarn (2003_Mlačnik)

 

 

 

Ekskurzije društva SDHR

2017 – TE Šoštanj in Muzej premogovništva v Velenju Strokovna ekskurzija na TE Šoštanj in v Muzej premogovništva v Velenju je bila izvedena 10. novembra 2017. TE Šoštanj je bila nekoč in je še danes, kljub razvpitosti po aferi iz časa gradnje šestega bloka, eden od temeljev energetskega sistema Slovenije. TE Šoštanj dobavlja v omrežje v zadnjih 50 letih približno tretjino vse v Sloveniji proizvedene električne energije. V TEŠ so aktivni trije generatorji na premog (TEŠ IV, TEŠ V in TEŠ VI) in dva plinska generatorja (PT 51 in PT 52), pri čemer se proizvodnja v bloku V počasi opušča, plinska generatorja pa obratujeta le po potrebi med pomanjkanji in remonti ostalih generatorjev. TE Šoštanj in Premogovnik Velenje, ki je popolnoma odvisen od proizvodnje v TEŠ, predstavljata ob Gorenju praktično celoten gospodarski potencial Šaleške doline, zato bosta ob vlogi, ki jo imata v slovenskem energetskem sistemu, zagotovo še dolgo del nacionalnega energetskega programa. Osnovni tehnični podatki TE Šoštanj:
blok V blok VI PT 51 in PT 52
nazivna moč  (MW) 345 600 52
moč na pragu  (MW) 305 542,3
lastna raba  (MW) 40 57,7
pretok pare   (t/h) 1 050 1 515
temperatura pare   (oC) 540 600
vrtljaji turbine   (min-1) 3 000 3 000 6 600
nazivni tlak (bar) 177,5 275
moč generatorja  (MVA) 377 727 56
frekvenca  (Hz) 50 50
nazivna napetost  (kV) 21 21 10,5
(vir:   https://www.te-sostanj.si/podjetje/) Po obisku TE Šoštanj smo obiskali tudi muzej premogovništva v opuščenih rovih rudnika Velenje.

2016 – HE Gojak (Hrvaška)

Strokovna ekskurzija na HE Gojak v Liki na Hrvaškem je bila izvedena 11. novembra 2016.

HE Gojak je visokotlačna derivacijska hidroelektrarna, ki leži približno 5 km SV od Ogulina in za generacijo električne energije izkorišča vodo dveh kraških ponikovalnic Zagorske Mrežnice in Ogulinske Dobre. Z zajezitvijo teh dveh rek sta nastali akumulacijski jezeru Sabljaci in Bukovnik, do HE vodo prevajata podzemna dovodna rova, ki se po dobrih dveh km pod zemljo združita. Hidroelektrarna ima vgrajene tri agregate s skupno močjo 56 MW in tlačno višino 109 m, ki jih poganjajo Francisove turbine s pretočnostjo 3 x 19 m3/s. HE je bila zgrajena v 50 letih prejšnjega stoletja in kasneje prenovljena, najbolj temeljito po letu 2006, ko je bila postopno zamenjana praktično vsa elektrostrojna oprema, sistem vodenja in saniran dovodni rov. Povprečna letna proizvodnja HE znaša od izvedbe sanacije dalje 213,5 GWh in obratuje s tedensko izravnavo. Z regulacijo pretoka Zagorske Mrežnice in Ogulinske Dobre elektrarna prispeva tudi k zmanjšanju poplavne nevarnosti Ogulina, ki je bil v preteklosti pogosto poplavljen. (vir: https://www.hep.hr/proizvodnja/hidroelektrane-1528/pp-he-zapad/he-gojak/1542)

 

2015 – HE Krško in gradbišče HE Brežice
HE Krško HE Krško 2 HE Krško 3 Brežice dolvodno Brežice dolvodno 2 Brežice gorvodno

foto: J. Oberwalder

2014 – HE Formin

Strokovna ekskurzija za leto 2014 je bila izvedena 7.11.2014. Ogledali smo si HE Formin, najbolj dolvodno hidroelektrarno v dravski verigi elektrarn. Hidroelektrarna je bila zgrajena leta 1978. Je kanalska hidroelektrarna z 8 km dolgim dovodnim kanalom, speljanim v nasipu in 8 km dolgim vkopanim odvodnim kanalom. Hidroelektrarna ima srednjo letno proizvodnjo 548 GWh, nazivno moč na pragu elektrarne 116 MW iz dveh agregatov in inštaliran pretok turbin 500 m3/s. Kot akumulacijski bazen ji služi Ptujsko jezero, ki je največje slovensko umetno jezero. Pri dolžini 7 km znaša volumen jezera 17,1 milijona m3 in koristni volumen 4,5 milijona m3. Jezero je v celoti v nasipih, pretok Drave poleg strojnice HE Formin regulira jez v Markovci s šestimi pretočnimi polji, širine 17 m. Pretočna polja so opremljena s segmentnimi zapornicami  in vrhnjimi zaklopkami. Prepustna sposobnost jezu je 4.200 m3/s. Nad vtokom v dovodni kanal je nameščena potopna stena, ki z mostnim delom jezu preprečuje vtok plavja v dovodni kanal. Na jezu Markovci je zgrajena mala hidroelektrarna Markovci. (vir: https://www.dem.si/sl/elektrarne-in-proizvodnja/elektrarne/) Program ekskurzije je zajemal ogled HE Formin, jezu v Markovcih z vtokom v dovodni kanal in lokacije velikih poškodb, ki jih je utrpel odvodni kanal HE Formin ob poplavi Drave 5. in 6.11.2012. Ogled je bil voden od strani osebja DEM.
Formin_2014_1 Formin_2014_2 Formin_2014_3 Formin_2014_4 Formin_2014_5 Formin_2014_6

2013 – ČHE Koralpe

Strokovna ekskurzija za leto 2013 je bila izvedena 8.11.2013. Ogledali smo si hidroenergetski sistem hidroelektrarne Golica (Koralpe). Sistem sestavljata hidroelektrarna, ki je bila sprva zgrajena kot klasična akumulacijska HE z letno izravnavo, in črpalna hidroelektrarna, ki je bila k prvotni hidroelektrarni dograjena v letu 2011. Črpalna hidroelektrarna poleg že dotlej obstoječih kapacitet izkorišča tudi vodo iz Drave iz bazena HE Dravograd, kamor je speljan tudi iztok obeh hidroelektrarn.

Ogled je obsegal strojnico črpalne hidroelektrarne v Labotu, zapornično komoro na tlačnem cevovodu na pobočju nad dravsko dolino, pregrado s prelivnim objektom in akumulacijski bazen na Mutski bistrici na nadmorski višini 1080 m ter notranjost pregrade – vtočni zasun, tlačni cevovod in revizijski in inšpekcijski rov pregrade. Ogled je bil voden od strani družbe Kelag, ki je lastnik elektrarne, za kar se gostiteljem in še posebej našemu vodniku, inženirju Fritzu Neuschitzerju, iskreno zahvaljujemo.

Uradni podatki in predstavitev same elektrarne so na voljo na spletnem naslovu http://konzern.kelag.at/content/page_pumpe-koralpe-9594.jsp, veliko zanimivih informacij pa tudi v prospektu in članku o nadgradnji HE Koralpe v črpalno hidroelektrarno:

Prospekt Koralpe WKW ; Članek o nadgradnji HE Koralpe

7 trasa cevovoda 5 zasun 6 vodostan 3 turbina 2 generator 12 revizijski rov

2012 – ČHE Avče

Strokovna ekskurzija za leto 2012 je bila izvedena 9.11.2012. Tokrat smo obiskali ČHE Avče, ki je eden zadnjih zgrajenih energetskih objektov v Sloveniji in zaenkrat v slovenskem merilu še popolnoma unikaten. Gre za kompleksen sistem, ki smo si ga kolikor je bilo mogoče podrobno ogledali. Ogled je potekal preko zgornjega akumulacijskega bazena na Kanalskem vrhu, zgornje komore vodostana (za nekatere navdušence), zapornične komore in tlačnega cevovoda ter strojnice do spodnjega vtočno-iztočnega objekta ob Soči. Ogled je bil v celoti odlično voden s strani dežurnega upravljalca elektrarne, ki je v glavnem uspeval odgovarjati na bolj ali manj zapletena vprašanja gradbenikov in strojnikov iz naše radovedne skupine. Mnogi od nas smo tako ali drugače sodelovali v različnih fazah načrtovanja, raziskav in gradnje črpalne hidroelektrarne, zato smo bili še toliko bolj radovedni in z zadovoljstvom ugotavljamo, da smo to svojo strokovno radovednost v glavnem potešili.

Uradni podatki in predstavitev same elektrarne so na voljo na povezavi http://www.seng.si/che_avce/.
Avče-zg1 Avče-zg Avče-cevovod Avče-strojnica Avče-stopnice Avče-sp

 

2011 – HE Mavčiče, HE Moste

2010 – Luka Koper, Rižanski vodovod

2009 – HE Boštanj, HE Blanca

2008 – ČHE Avče

2005 – Hidravlični laboratorij TU Gradec

2004 – HE Zlatoličje, vodovodno črpališče Maribor

Predstavitev Slovenskega društva za hidravlične raziskave

Logo_SDHR

Avče-sp Avče-zg visoka_voda_HE Avče-strojnica 3 turbina 5 zasun

 

SDHR – Slovensko društvo za hidravlične raziskave

Hajdrihova 28

1000 Ljubljana

drustvo.sdhr@gmail.com

tel.: 01-24-18-420

 

Poslanstvo

Slovensko društvo za hidravlične raziskave (SDHR) je prostovoljno združenje, ki je bilo ustanovljeno 1994. Namenjeno je spremljanju in vzpodbujanju strokovnih ter znanstveno-raziskovalnih hidravličnih raziskav s področja gradbeništva, strojništva in okoljskega inženirstva.

SDHR vsako leto organizira strokovna predavanja in ekskurzije ter sodeluje s sorodnimi domačimi in mednarodnimi organizacijami: SLOCOLD, Društvo vodarjev Slovenije, IAHR, ZSIS.

 

Organiziranost društva (za obdobje 2015 – 2019)

Izvršni odbor:

– Jure Mlačnik, predsednik

– dr. Anton Bergant, podpredsednik

– Primož Brejc, tajnik

– dr. Matjaž Četina, član

– dr. Martin Bombač, član

Nadzorni odbor:

– dr. Gorazd Novak, predsednik

– Dušan Ciuha, član

– Esad Sijamhodžić, član

Častno razsodišče:

– dr.  Edvard Höfler, predsednik

– Rok Pavlin, član

– mag. Primož Rodič, član