Novejše raziskave

IZVEDBA HIDRAVLIČNIH MERITEV GLADIN ZA POTREBE NAČRTOVANJA HE RENKE, HE TRBOVLJE IN HE SUHADOL

(dr. M. Bombač, 2022)

Na rečnem odseku Save med Litijo ter sotočjem Save in Savinje se je, za potrebe priprave investicijske, projektne in izvedbene dokumentacije za HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol, vzpostavil začasni monitoring gladin na 13 lokacijah. V sklopu naloge so se pridobili tudi podatki iz obstoječih merilnih mest na obravnavanem odseku in sicer iz VP Litija, VP Hrastnik, VP Veliko Širje in HE Vrhovo. Zbrani podatki bodo služili umerjanju hidravličnih modelov, ki so glavno orodje za optimalno načrtovanje hidroenergetskih objektov in ukrepov za zaščito pred škodljivim delovanjem visokih voda. V poročilu so prikazane meritve gladin v obdobju od 27. septembra 2021 do 1. oktobra 2022. V tem času so nastopili 3 visokovodni valovi, pri katerih je bil zabeležen pretok večji od 500 m3/s. Največji pretok je bil zabeležen 30.9.2022, ko je pretok na VP Hrastnih znašal 846 m3/s.

 

HIDROLOŠKO HIDRAVLIČNA ŠTUDIJA PROTIPOPLAVNIH UKREPOV NA POREČJU BREGANE

(dr. M. Bombač, mag. P. Rodič, J. Mlačnik, dr. T. Prešeren, P Boštic, 2022)

 Za mejno Bregano in njene pritoke na slovenski strani državne meje je bila predhodno že izdelana nadgrajena hidrološko hidravlična študija obstoječega stanja (Hidroinštitut, 2021). Rezultati študije so pokazali, da so na porečju Bregane poplavno ogrožena tri večja urbana območja: Grdanjci, Slovenska vas in naselje Bregana. V predmetni hidrološko hidravlični študiji so na nivoju idejne zasnove analizirane tri variante protipoplavnih ukrepov, s katerimi se zmanjšuje poplavna nevarnost na urbaniziranih območjih vzdolž Bregane. Izhodišča protipoplavnih ukrepov so bila povzeta iz projekta FRISCO1. V predmetni študiji so bila izhodišča protipoplavnih ukrepov preverjena z nadgrajenim hidravličnim modelom, ob upoštevanju rezultatov nadgrajene celovite hidrološke študije porečja Bregane (HEK, 2020). Rezultat je detajlnejša in celovitejša analiza treh variant protipoplavnih ukrepov na porečju Bregane.

IZDELAVA ANALIZE HIDRAVLIČNIH RAZMER DOVODNEGA/ODVODNEGA KANALA HE FORMIN Z AKUMULACIJO PTUJSKEGA JEZERA

(mag. P. Rodič, J. Mlačnik, 2019)

 

Namen analize je bil določitev hidravličnih in obratovalnih mejnih pogojev ter presoja gradbenih posegov, povezanih s povečanjem instaliranega pretoka na HE Formin. Hidravlična analiza je bila izvedena z 1D numeričnim modelom HEC-RAS. Za umerjanje in verifikacijo numeričnega modela sta bila izpeljana dva terenska poskusa, prvi pri stacionarnih pogojih in drugi pri zaporedju manevrov dveh normalnih zaustavitvah in ene hitre zaustavitve z razbremenilnikom ter vmesnih zagonov.

 

S hidravlično analizo so bile za sedanje stanje in za posege na kanalih obravnavane hidravlične izgube v kanalu, moč na turbini, maksimalna kota v dovodnem kanalu, minimalna potrebna potopljenost vtoka, minimalna kota zgornje vode pri zagonu elektrarne ter problematika sekundarnih valov. Na podlagi obratovalnega leta 2015 je bila izračunana povečana proizvodnja električne energije pri obravnavanih posegih v dovodnem in odvodnem kanalu.

IZDELAVA KART POPLAVNE NEVARNOSTI IN KART RAZREDOV POPLAVNE NEVARNOSTI ZA REKO SAVO S PRITOKI V OBMOČJU DPN ZA HE KRŠKO

(S. Vošnjak, dr. M. Bombač, 2016)

Izdelane so bile karte poplavne nevarnosti in karta razredov poplavne nevarnosti za reko Savo s pritoki v območju DPN za HE Krško. Karte poplavne nevarnosti prikazujejo doseg, globino vode (1. kriterij) in produkt hitrosti in globine vode (2. kriterij) ob nastopu 10-letnih (Q10), 100-letnih (Q100) in 500-letnih (Q500) voda in karta razredov poplavne nevarnosti prikazuje območja zemljišč, razvrščenih v razrede glede na verjetnost nastanka in moč poplave.

DPN HE Krško doseg DPN HE Krško globine DPN HE Krško razredi

V OPVP Rožno – Brestanica – Krško so le pri pretoku Q500 poplavljene nekatere površine s stanovanjsko pozidavo v Krškem, pri pretokih Q10, Q100 in Q500 so poplavljene kmetijske, gozdne in druge travnate površine predvsem na levem bregu Save na spodnjem odseku območja Brestanica – Krško. Prav tako so poplavljene kmetijske, gozdne in druge travnate površine pri pretokih Q100 in Q500 na zgornjem desnem, kot tudi na levem bregu Save na območju Rožno – Brestanica.

JEZ NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO – SILE PRI RAZLIČNIH HITROSTIH DVIGANJA ZAPORNICE

(dr. G. Novak, J. Mlačnik, P. Rodič, 2015)

Po izgradnji akumulacije HE Brežice se bo dvignila kota spodnje vode jezu NEK. Na fizičnem modelu enega prelivnega polja s segmentno zapornico (v merilu 1:17) smo s silomeri izmerili sile v ležaju ročice zapornice in v obeh dvižnih drogovih med dviganjem zapornice. Obravnavani so bili različni pretoki (Qjez = 100 do 700 m3/s), kote spodnje vode (SV = 149 do 153 m n.m.) in hitrosti dviga zapornice (vdvig = 0,1 do 1,1 m/min).

Jez NEK zapornica Jez NEK zapornica model Jez NEK zapornica hitrost dviga

Na slikah: a) zapornica na jezu NEK, b) modelna zapornica 1:17, c) primer izmerjenih sil pri dvigu zapornice.

Raziskava je pokazala, da sama hitrost dviganja zapornice v opazovanem območju praktično nima vpliva na sile v ležaju ročice in na sile v dvižnih drogovih. V posameznih primerih dviga zapornice lahko tekom dviga nastopijo zelo izrazite vibracije, oz. lahko pride do tega, da je na določenem odseku dviga zapornica nestabilna. Temu se je mogoče izogniti z ustrezno prilagojenim obratovanjem zapornic, zato bodo te ugotovitve upoštevane pri izdelavi novih obratovalnih navodil.

HIDRAVLIČNA MODELNA RAZISKAVA OBRATOVANJA ZAPORNIC JEZU NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO PO IZGRADNJI HE BREŽICE – DOLOČITEV VPLIVA SPODNJE VODE NA PRETOČNO SPOSOBNOST ZAPORNIC

(S. Mišigoj, 2015)

Jez na Savi v neposredni bližini NEK zagotavlja zadostno količino hladilne vode za potrebe Nuklearne elektrarne Krško. Pregrado sestavlja šest prelivnih polj širine 15 m, ki so ločena s 3 m debelimi stebri. Vsako prelivno polje je opremljeno s segmentno zapornico. Dolvodno od jezu NEK poteka gradnja HE Brežice in akumulacija nove hidroelektrarne bo dvignila gladino Save na tem odseku, kar bo spremenilo razmere na obravnavanem jezu.

Jez NEK zapornica model Jez NEK zapornica pretočna krivulja Jez NEK zapornica vpliv potopljenosti

Raziskava podaja rezultate raziskav fizičnega hidravličnega modela zapornice NEK v merilu 1:17. Določena je bila pretočna sposobnost prelivnega polja, določen je bil vpliv spodnje vode na pretočno sposobnost. Pri raziskavi segmentne zapornice je bil določen odtok pod zapornicami za različna odprtja ter koeficient vpliva spodnje vode v odvisnosti od razmerja relativnih višin spodnje in zgornje vode.

HIDRAVLIČNA MODELNA RAZISKAVA PREHODA ZA VODNE ORGANIZME OB HE BREŽICE

(dr. M. Bombač, J. Mlačnik, 2015)

Izgradnja rečnih pregrad, kakršno predstavlja pregrada HE Brežice, pomeni prekinitev nujno potrebnih migracijskih poti za vodne organizme. Eden izmed omilitvenih ukrepov ob takšnih posegih v rečno telo je izgradnja prehoda za vodne organizme (PVO), po katerem lahko ribe (in preostali vodni organizmi) predvsem ob času drsti migrirajo ob sami pregradi.

V raziskavi je bila izvedena optimizacija oblike tehničnega dela PVO. Raziskava je bila razdeljena na tri segmente; meritve na obstoječem prototipu ob HE Arto-Blanca (ki služi kot izhodišče za nadaljnje projektiranje), grobo optimizacijo oblike PVO z verificiranim matematičnim modelom ter detajlne meritve na umerjenem fizičnem modelu, zgrajenem v steklenem žlebu v merilu 1:4,4.

Ribja steza terenske meritve Ribja steza fizični model Ribja steza fizični model meritve ADV Ribja steza 2D numerični model izotahe

Na slikah: a) Terenske meritve hitrosti vodnega toka s 3D ADV sondo. b) Fizični model PVO v steklenem merilnem žlebu v merilu 1:4,4. c) Meritve hitrosti s 3D ADV sondo na fizičnem modelu. d) Izračunane izotahe v prekatu PVO.

Rezultati terenskih meritev hidravličnih veličin na prototipu so pokazali, da dejanski pretok in hitrosti bistveno odstopajo od analitično izračunanih. Z optimizacijo pozicije in dolžine vertikalnih reber v PVO smo bistveno izboljšali hidravlične razmere v ribji stezi.

 

HIDRAVLIČNA MODELNA RAZISKAVA HE SUHADOL

(P. Rodič, J. Mlačnik, 2015)

HE Suhadol, prva izmed 10 predvidenih elektrarn na srednji Savi, se bo nahajala v soteski med Hrastnikom (oz. Podkrajem) ter sotočjem Save in Savinje v Zidanem Mostu. Za hidravlično modelno raziskavo HE Suhadol je bil v laboratoriju zgrajen prostorski model v merilu 1:38 in parcialni model enega prelivnega polja v merilu 1:26.

Izvedena je bila preliminarna raziskava širine prelivnega polja in višine prelivnega praga, v kateri je bila zmanjšana širina prelivnega polja na 13 m ter potrjena nova višina prelivnega praga 3,0 m. Raziskane so bile situacije 1. in 2. gradbene jame. Predlagana je bila nova ureditev natoka, ki preprečuje vnos lahkih rinjenih plavin in proda v zajetje in jih preusmerja proti prelivnim poljem. V raziskavi oblike prelivnega hrbta je bila določena nova oblika po WES standardu, s katero so omejeni podtlaki na še sprejemljive vrednosti. Preverjeno je bilo podslapje, določena meja stabilnega obratovanja podslapja ter izmerjene hitrosti ob dnu in brežini za podslapjem. Izmerjena je bila dvižna sila in tlaki na zajezni ploskvi zapornice in zaklopke. V poročilu so podane krivulje in enačbe pretočne sposobnosti pri prostem prelivanju in podlivanju zapornic, določen vpliv spodnje vode na pretočnost prelivov in zapornic ter pretočna sposobnost prelivanja čez zaklopko.

HE Suhadol model HE Suhadol model pregrada most HE Suhadol tlaki HE Suhadol podslapje HE Suhadol plavajoča zavesa

Na slikah: a) prostorski hidravlični model HE Suhadol v merilu 1:38, b) končna varianta HE Suhadol na modelu v merilu 1:38, c) tlaki na prelivnem hrbtu (WES) pri podlivanju zapornice, d) raziskava podslapja na parcialnem modelu v merilu 1:26 pri odprtju zapornice 6 m in pretoku 845 m3/s, e) raziskava plavajoče zavese pred turbinskim zajetjem.  

 

KARTE POPLAVNE NEVARNOSTI IN KARTE RAZREDOV POPLAVNE NEVARNOSTI ZA OBMOČJE POMEMBNEGA VPLIVA POPLAV KISOVEC 

(S. Mišigoj, J. Mlačnik, 2015)

Izdelane so bile karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti za območje pomembnega vpliva poplav Kisovec. Karte poplavne nevarnosti prikazujejo doseg, globino in hitrosti ob nastopu 10-letnih (Q10), 100-letnih (Q100) in 500-letnih (Q500) voda, karta razredov poplavne nevarnosti pa prikazuje območja zemljišč, razvrščenih v razrede glede na verjetnost nastanka in moč poplave, skladno z Uredbo o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta zmanjševanja ogroženosti pred poplavami (Ur. l. RS št. 7/10) in Pravilnikom o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Ur. l. RS št. 60/07).

Karta poplavne nevarnosti Kisovec Karta poplavne nevarnosti Kisovec Karta poplavne nevarnosti Kisovec

Računi za pretoke Q10, Q100 in Q500 za oba potoka kažejo, da pri navedenih pretokih niti Graški graben niti Ribnica ne prestopita brežin. Vtok Ribnice v kanalizacijo pa je opremljen z rešetkami, ki jih ob visokovodnih dogodkih krajani in gasilci sproti čistijo, da ne pride do zamašitve. Za primer, da bi do tega kljub temu prišlo, je bil izračunan primer, ki ga lahko uvrstimo v izredne dogodke, ki predstavljajo razred preostale nevarnosti poplav.

KARTE POPLAVNE NEVARNOSTI IN OGROŽENOSTI ZA OBMOČJE POMEMBNEGA VPLIVA POPLAV KRESNICE

(S. Vošnjak, 2014)

Izdelane so bile karte poplavne nevarnosti, karta razredov poplavne nevarnosti in karta poplavne ogroženosti za območje pomembnega vpliva poplav Kresnice. Karte poplavne nevarnosti prikazujejo doseg, globino vode (1. kriterij) in produkt hitrosti in globine vode (2. kriterij) ob nastopu 10-letnih (Q10), 100-letnih (Q100) in 500-letnih (Q500) voda, karta razredov poplavne nevarnosti prikazuje območja zemljišč, razvrščenih v razrede glede na verjetnost nastanka in moč poplave, karte poplavne ogroženosti pa prikazujejo stopnjo poplavne ogroženosti za enake obsege kot karte poplavne nevarnosti.

KPN Kresnice doseg KPN Kresnice globine KPN Kresnice razredi

V OPVP Kresnice so pri pretoku Q10 poplavljene le nekatere kmetijske površine na desnem bregu Save na severni strani železnice. Pri Q100 je na kratkem odseku pri Verneku lokalno poplavljena regionalna cesta Ljubljana – Litija, na desnem bregu Save pa so poplavljene tudi nekatere površine južno od železnice Ljubljana – Zidani most in tudi že nekateri stanovanjski objekti ob železnici. Pri Q500 je poplavljenih več objektov v Kresnicah v bližini železnice, na dveh odsekih pa je poplavljena tudi železnica Ljubljana – Zidani most. V razredu srednje nevarnosti poplav se nahaja med 10 in 15 stanovanjskih in poslovnih objektov in en IPPC objekt.

KARTE POPLAVNE NEVARNOSTI IN OGROŽENOSTI ZA OBMOČJE POMEMBNEGA VPLIVA POPLAV ORTNEK

(S. Mišigoj, 2014)

Izdelane so bile karte poplavne nevarnosti, karte razredov poplavne nevarnosti in karte poplavne ogroženosti za območje pomembnega vpliva poplav Ortnek. Karte poplavne nevarnosti prikazujejo doseg, globino in hitrosti ob nastopu 10-letnih (Q10), 100-letnih (Q100) in 500-letnih (Q500) voda, karta razredov poplavne nevarnosti prikazuje območja zemljišč, razvrščenih v razrede glede na verjetnost nastanka in moč poplave, karte poplavne ogroženosti pa prikazujejo stopnjo poplavne ogroženosti za enake obsege kot karte poplavne nevarnosti.

Karta poplavne nevarnosti Ortnek Karta poplavne nevarnosti Ortnek Karta poplavne nevarnosti Ortnek

V OPVP Ortnek pri pretoku Q10 ne pride do poplavljanja. Pri Q100 sta ogrožena dva stanovanjska objekta ter manjši del lokalne in regionalne ceste ter del železniške proge. Pri Q500 pa je ogrožen še en objekt ob lokalni cesti, manjši del lokalne in regionalne ceste ter del železniške proge. V razredu majhne nevarnosti poplav se nahajata dva stanovanjska objekta.

 

HIDRAVLIČNA MODELNA RAZISKAVA DISIPACIJSKE KOMORE VISOKOTLAČNIH RAZBREMENILNIKOV

(dr. M. Bombač, J. Mlačnik, 2014)

Hipna zaustavitev hidroelektrarne je pričakovan obratovalni režim hidroelektrarne, ki se zgodi običajno nekaj desetkrat letno in je zelo obremenjujoč za hidroelektrarno. Ob hitri zapori turbine je treba pretok skozi turbino hitro zmanjšati, zato se vodilne lopatice začnejo zapirati in dotok vode na elektrarno se ustavi. To lahko povzroči vodni udar (povečan tlak), ki se širi po cevovodu navzgor in lahko poškoduje cevovod. Poškodbam cevovoda pa se je možno izogniti z visokotlačnim razbremenilnikom, ki predstavlja obvodni sistem mimo turbine. V disipacijski komori se izvaja pretvorba kinetične energije vode v notranjo energijo na kontroliran in prostorsko omejen način.

Razmere in učinkovitost procesov v disipacijski komori visokotlačnega razbremenilnika so bili predmet raziskav na fizičnem modelu. Za doseganje čim boljše disipacije energije in optimizacije dimenzij objekta so bile raziskane različne oblike in dimenzije disipacijske komore, vtoka v komoro in iztoka iz komore. Zaradi dane zahteve po učinkoviti disipaciji energije vodnega toka v vseh možnih obratovalnih pogojih, ki se lahko pojavijo na takšnem objektu, so bile meritve opravljene pri več različnih pretokih. Izvedene so bile meritve hitrosti in tlakov v disipacijski komori, na njenem vtoku in iztoku. Meritve so bile obdelane in predstavljene v brezdimenzijski obliki, kar omogoča širok spekter uporabe rezultatov raziskave. Z barvanjem in snemanjem tokovnic je bila izdelana vizualizacija vodnega toka v disipacijski komori.

Rezultati raziskave so bili uporabljeni pri razvoju sistema za disipacijo energije za varno in stabilno obratovanje hidroelektrarn, ki je bil kot inovacija nagrajen s strani GZS in je sedaj patentiran.

Disipacijska komora model Disipacijska komora variante Disipacijska komora tlaki Disipacijska komora potrebna globina Disipacijska komora vizualizacija

Na slikah: a) Fizični model disipacijske komore. b) Skica disipacijske komore s prikazanimi raziskanimi oblikami vtoka. c) Povprečni izmerjeni tlaki (dinamična komponenta) na sredini dna disipacijske komore v odvisnosti od pretoka in globine komore. d) Potrebna globina disipacijske komore v odvisnosti od pretoka in dopustnega ”dinamičnega tlaka” na dnu komore. e) Vizualizacija vodnega toka v disipacijski komori.

 

HE ZLATOLIČJE – OBRATOVALNI VALOVI

(dr. G. Novak, dr. B. Gregorc [DEM], J. Mlačnik, 2013)

Izvedena je bila obsežna raziskava obratovalnih valov v derivacijskem kanalu, ki sega od jezu v Melju do pregrade HE Zlatoličje. Z dvema celodnevnima terenskima preizkusoma so bile izmerjene hidravlične razmere v dovodnem kanalu pri različnih stalnih pretokih in pri različnih zaustavitvah elektrarne. Tako pridobljene meritve so bile uporabljene za umerjanje 1D numeričnega hidravličnega modela, izvedenega z orodjem HEC-RAS. Na podlagi simulacij obratovalnih valov je bil podan predlog za optimizacijo obratovanja elektrarne z vidika varnosti objekta in izkoristka energetskega potenciala.

HE Zlatoličje jez Melje HE Zlatoličje pregrada HE Zlatoličje terenski poskus umerjanje HE Zlatoličje obratovalni valovi simulacija

Na slikah: a) jez Melje in vtok v derivacijski kanal, b) pregrada HE Zlatoličje, c) umerjanje modela na rezultate terenskih poskusov, d) rezultat simulacije dvojne zaustavitve elektrarne.

Pregled poročil

 

2d model ribje steze hidravlični model zapornice karta poplavne nevarnosti fizični model pregrade 3d model vtoka Hidroinštitut zgodovina

Na Hidroinštitutu (in pred tem v Vodogradbenem laboratoriju) je bilo doslej izvedeno skupno preko 1000 raziskav.

Kronološki pregled pomembnejših raziskav v obdobju od leta 2005:

– Izvedba hidravličnih meritev gladin za potrebe načrtovanja HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol

– Analiza pretočnih krivulj zapornic in hidrogramov preteklih visokovodnih valov za hidroelektrarne na reki Dravi

– Hidravlična modelna raziskava pregrade Pod Sušo

– Hidrološko hidravlična študija protipoplavnih ukrepov na porečju Bregane

– Hidravlična modelna raziskava HE Vuzenica

– Hidravlična modelna raziskava izlivnega odseka Krke

– FRISCO1 (Cross-Border Harmonized Slovenian-Croatian Flood Risk Reduction 1 – Non Structural Measures): izdelava hidravličnih modelov ter izdelava kart poplavne nevarnosti in kart poplavne ogroženosti za mejne reke Muro, Sotlo in Dragonjo

– Izdelava hidrološke študije in porušitvene analize pregrade suhega zadrževalnika Prigorica – hidrološka študija, porušitvena analiza, analiza vpliva zarasti na volumen zadrževalnika

– Hidravlična modelna raziskava faznosti gradnje HE Mokrice na hibridnem hidravličnem modelu

– Izvedba meritev temperature vode in hitrosti toka v bazenu HE Brežice na območju jezu NEK

– Izdelava analize hidravličnih razmer dovodnega/odvodnega kanala HE Formin z akumulacijo Ptujskega jezera

– Meritev stratifikacije v akumulacijskem jezeru HE Brežice

– Hidravlična modelna raziskava iztoka iz hidravličnega laboratorija BOKU, Dunaj

– Modelna podobnost in vpliv modelnega merila na prenos rezultatov fizičnega hidravličnega modela na prototip – magistrsko delo (2016)

– Hidrološko-hidravlični elaborat za projekt Sanacija pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti

– Hidravlična modelna raziskava zapornice jezu Nuklearne elektrarne Krško (NEK) po izgradnji HE Brežice

– Hidravlična modelna raziskava prehoda za vodne organizme ob HE Brežice

– Hidravlična modelna raziskava disipacijske komore visokotlačnih razbremenilnikov

– Karte poplavne nevarnosti in ogroženosti za območje pomembnega vpliva poplav (za več območij)

– Matematično in fizično modeliranje toka v rekah s poplavnimi področji – doktorska disertacija (2014)

– Izvedba hidravličnih raziskav in določitev ukrepov za varno obratovanje dovodnega kanala po povečanju instalirane moči na HE Zlatoličje

– Hidravlična modelna raziskava HE Mokrice na prostorskem modelu

– Hidravlična modelna raziskava ČHE Avče z zračnikom

– Vzpostavitev začasnega monitoringa gladin v bazenih HE na Dravi

– Hidravlična modelna raziskava HE Brežice na prostorskem modelu

– Izvedba meritev nivojev gladin v vodostanu ČHE Avče

– ČHE Kozjak – Analiza prehodnih pojavov

– Izvedba meritev stratifikacije savske vode v akumulacijskih bazenih HE Vrhovo, HE Boštanj in HE Blanca

– Analiza vpliva povečanja inundacijskega območja na levem bregu Save na poplavno ogroženost območja občine Brežice

– Hidravlična analiza visokih voda reke Save v območju NEK pri največjem verjetnem pretoku (PMF) za stanje po izgradnji HE Brežice

– Hidravlična modelna raziskava vpliva spremembe projekta poglobitve struge Save skozi Krško

– Izvedba hibridnih hidravličnih modelov za območje spodnje vode HE Krško, območje HE Brežice in območje HE Mokrice (več nalog!)

– Vpliv gradnje in obratovanja HE Brežice na odtočni režim reke Save v mejnem profilu z Republiko Hrvaško

– Hidravlična analiza objektov hidroelektrarn – prevodnost pri visokih vodah

– Hidravlična modelna raziskava pretočne sposobnosti jezu in zapornic HE Plave

– Hidravlična modelna raziskava evakuacije plavja na pregradah na HE spodnji Savi in izvedba hidravličnih meritev gladin Save

– Hidravlična modelna raziskava hidravličnega trakta MHE Melje

– Hidravlična modelna raziskava segmentnih zapornic HE Blanca

– Hidravlična modelna raziskava segmentnih zapornic HE Boštanj

– Hidravlična modelna raziskava segmentnih zapornic HE Vrhovo

– Seminar: Merjenje pretokov odpadnih voda

– Enodimenzijski matematični model akumulacije HE Vrhovo

– Optimizacija vtoka v dovodni kanal HE Soteska s pomočjo matematičnega modela

– Izmera bazena HE Mavčiče

– Izmera bazena HE Moste

– Hidravlična modelna raziskava spodnjega vtočno-iztočnega objekta in zgornjega vtočnega objekta ČHE Avče

– Modeliranje in optimiranje življenskega cikla vodooskrbnih omrežij (raz. program)

– Hidravlična modelna raziskava koničnega ventila Howell-Bunger na izpustu HE Mamquam

– Hidravlična modelna raziskava HE Krško na prostorskem modelu

– Hidravlična modelna raziskava HE Blanca na prostorskem modelu

– Določitev ukrepov pri povečanju instalirane moči hidroelektrarne Zlatoličje

– Hidrodinamični pojavi na prelivnih poljih rečnih hidrocentral

 

 

 

 

Naročniki raziskav

Naročniki raziskav v zadnjih letih (po abecednem redu):

Acroni, d.o.o.

Alba, d.o.o.

CINKARNA, Metalurško-kemična industrija Celje, d.d.

DARS, d.d.

Direkcija Republike Slovenije za ceste

Dravske elektrarne Maribor d.o.o.

DRI upravljanje investicij, d.o.o.

EKO Ekoinženiring, d.o.o.

Energoplan gradbeno podjetje, d.d.

GEN energija, d.d.

Gorenjske elektrarne, proizvodnja elektrike, d.o.o.

Hidroelektrarne na spodnji Savi, d.o.o.

Holding slovenske elektrarne d.o.o.

HSE Invest, d.o.o.

IBE, d.d., svetovanje, projektiranje  in inženiring

IKEMA, d.o.o.

Inženiring IBT Ljubljana, d.d.

Iskra INVEST Podjetje za inženiring, vzdrževanje in storitve, d.d.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS)

JP CČN Domžale – Kamnik, d.o.o.

Julon, d.d.

KOSTAK komunalno stavbno podjetje, d.d.

Litostroj Power, d.o.o.

Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d.

Mestna občina Celje

Mestna občina Ljubljana

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Celje

NIVO, gradnje in ekologija, d.d., Celje

Nuklearna elektrarna Krško

Občina Brežice

Občina Črna na Koroškem

Občina Gorenja vas – Poljane

Občina Krško

Pivovarna Union, d.d.

Prealpi, d.o.o.

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor

Ribiška družina Novo mesto

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.

Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.

TOSAMA d.o.o.

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

VIPAP VIDEM Krško, d.d.

Vodovod – Kanalizacija javno podjetje d.o.o., Celje

ZEL-EN, razvojni center energetike, d.o.o.

Objave

JHH FMI Ecological Engineering JAWER

ČLANKI V MEDNARODNIH REVIJAH:

Matematično modeliranje toka v ribjih stezah z vertikalnimi režami = Mathematical modeling of flow in vertical slot fishways

Acta Hydrotechnica, 2020 (Bombač, Rak, Novak)

Hydrodynamic forces during the operation of a model radial gate

Journal of Applied Water Engineering and Research, 2016 (Novak, Mlačnik, Bombač, Vošnjak)

Extensive field measurements of flow in vertical slot fishway as data for validation of numerical simulations

Ecological Engineering, 2015 (Bombač, Novak, Mlačnik, Četina)

Numerical and physical model study of a vertical slot fishway

Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2014 (Bombač, Novak, Rodič, Četina)

Study of flow at side weir in narrow flume using visualization techniques

Flow Measurement and Instrumentation, 2013 (Novak, Kozelj, Steinman, Bajcar)

Study of velocity field at model sideweir using visualization method

Journal of Hydraulic Research, 2012 (Novak, Steinman, Müller, Bajcar)

Hidravlična raziskava gradbene jame HE Brežice na fizičnem modelu =Hydraulic research of the construction pit of HPP Brežice on a physical model

Acta Hydrotechnica, 2012 (Bombač)

– – –

PRISPEVKI NA KONFERENCAH DOMA IN V TUJINI:

Celoviti pristop k novelaciji pretočnih krivulj prelivnih objektov HE na reki Dravi s kombinacijo fizičnega in 3D numeričnega modeliranja

Mišičev vodarski dan 2022 (Müller, Bombač, Gregorc)

Projekt FRISCO1, zmanjševanje poplavne ogroženosti mejnih rek – končni rezultati projekta

Mišičev vodarski dan 2019 (Mlačnik, Bombač, Vošnjak, Prešeren, Petan, Vihar, Moderc, Potočnik, Žagar Kopitar)

Vertical slot fishway simulated with PCFLOW2D and Dualsphysics V4.2 models

IAHR 2019 (Novak, Žagar, Četina, Bombač)

Hydraulic analysis of the construction pit of HPP Brežice (Slovenia) and its effect on the runoff regime 

Hydro 2015 (Rak in Bombač)

Hidravlična modelna raziskava zapornice jezu NEK po izgradnji HE Brežice 

Mišičev vodarski dan 2015 (Novak, Mlačnik, Rodič)

HE Zlatoličje: Predlog prilagoditve obratovanja na podlagi raziskave obratovalnih valov 

Mišičev vodarski dan 2014 (Novak, Gregorc, Mlačnik)

Vključevanje hidroenergetskih in ostalih infrastrukturnih objektov v okviru DPN HE Brežice in DPN HE Mokrice v vodni in obvodni prostor s pomočjo hibridnega hidravličnega modeliranja 

Kongres o vodah, 2012 (Mlačnik in Rodič)

Hydraulic model research of spillways and stilling basins on the reach of the lower Sava river in Slovenia

Hydro 2012 (Bombač in Mlačnik)

Določitev hitrostnega polja toka na območju vtočnega objekta z vizualizacijsko metodo

Kuhljevi dnevi 2010 (Novak, Bajcar, Rodič)

Verification of a Flow3d Mathematical Model by a Physical Hydraulic Model of a Turbine Intake Structure of a Small Hydropower Plant and a Practical Use of the Mathematical Model

EGU General Assembly 2009 (Vošnjak in Mlačnik)

Mathematical modelling of hydro energetic plants providing support to business decisions 

Hydro 2008 (Vošnjak, Mlačnik, Novak)

Hydraulic model tests of the river runoff power plants on Sava river, Slovenia 

Hydro 2008 (Mlačnik, Bombač, Rodič)

Physical hydraulic model study of the Howell-Bunger valve at the Upper Mamquam powerhouse by-pass outlet

Hydro 2006 (Rodič, Novak)

The Positioning of a Hydropower Plant Into a River Using the Hydraulic Modelling, a Case of Sava River HPP Chain Development

Hydro 2006 (Mlačnik in Bombač)

Low head stilling basin with side dissipation beams for improved dissipation efficiency 

Vingt Deuxieme Congres Des Grand Barrages 2006 (Ciuha, Mlačnik)

Vpliv neurejenih odtočnih razmer v zaledju na projektiranje hidroelektrarn na spodnji Savi

Mišičev vodarski dan 2005 (Mlačnik in Bombač)

Spillway with improved dissipation efficiency – side dissipation beams

Hydro 2004 (Ciuha in Mlačnik)

Hydraulic model tests of the stilling basin for HPP Moste III

Hydro 2004 (Mlačnik in Ciuha)

Mapping of River Bed – Methods for Hydraulic Modeling

ICSE 2004 (Klasinc, Mlačnik, Vošnjak)

Hidraulična primjerenost mjernih mesta za mjerjenje protoka

Hrvatska konferencija o vodama 2003 (Mlačnik, Cerar, Banovec, Steinman)

Utjecaj akumulacijskih bazena na temperaturno stanje vodotoka

Hrvatska konferencija o vodama 2003 (Rodič, Janežič, Rajar)

– – –

PRISPEVKI NA GOLJEVŠČKOVIH DNEVIH:

Hidravlična modelna raziskava izlivnega odseka Krke (Rodič, Mlačnik, Ciuha, 2023)

Ribja steza HE Arto-Blanca: meritve hidravličnih veličin in validacija matematičnega modela (Bombač, Novak, Mlačnik, Četina, 2015)

Hidravlična modelna raziskava zapornice jezu NEK (Novak, Mlačnik, Planinc, 2014)

Vpliv potopljenosti prelivov na pretočno sposobnost HE na spodnji Savi (Mišigoj, Bombač, Mlačnik, 2012)

Hidravlična modelna raziskava gradbene jame HE Brežice na prostorskem modelu (Bombač, 2012)

Meritve pretoka v okviru monitoringa odpadnih vod (Mišigoj in sod., 2010)

Hidravlična modelna raziskava HE Brežice (plakat)  (Bombač, 2009)

Prostorski hidravlični model visokovodnega razbremenilnika (plakat) (Bombač in Mišigoj, 2009)

Tok Save skozi Krško (plakat) (Bombač in Mlačnik, 2009)

Hidravlične modelne raziskave pretočnih hidroelektrarn na spodnji Savi – pregled (Mlačnik in Bombač, 2008)

Avtomatizirane meritve na hidravličnem modelu (plakat) (Novak, 2007)

Hidravlična modelna raziskava koničnega ventila z masko na izpustu HE Mamquam (Rodič in Novak, 2006)

Sodelovanje v programih in projektih ARRS

 

 P2-0180 Vodarstvo in geotehnika 1.1.2004 – 31.12.2021
 P0-0501-1500 Hidravlično in okoljsko raziskovanje 1.1.1999 – 31.12.2003
V5―0308 Gospodarske javne službe s področja vodooskrbe in odvajanja in čiščenja odpadnih voda in trg 1.10.2006―30.9.2008
M2―0135 Interaktivna vizualizacija poplavnih območij za podporo interventnemu ukrepanju 1.6.2006―31.5.2008
L2―6468 Modeliranje in optimiranje življenjskega cikla vodooskrbnih omrežij 1.7.2004―30.6.2007
L2―3220 Dinamični pojavi pri varnostnih zapornicah v hidroelektrarni 1.7.2001―30.6.2003
L2―2432 Hidrodinamični pojavi na prelivnih poljih pregrad rečnih hidrocentral 1.1.2000―30.6.2002
L2―1425 Samodejne vrtično-tokovne naprave v hidrotehniki 1.1.1999―30.6.2000
J2―9098 Hidravlični modeli in okolje 1.1.1997―31.12.1999
L2―7966 Vpliv akumulacijskih bazenov na temperaturno stanje vodotoka dolvodno od akumulacije 1.1.1996―30.6.1998