Pregled poročil

 

2d model ribje steze hidravlični model zapornice karta poplavne nevarnosti fizični model pregrade 3d model vtoka Hidroinštitut zgodovina

Na Hidroinštitutu (in pred tem v Vodogradbenem laboratoriju) je bilo doslej izvedeno skupno preko 1000 raziskav.

Kronološki pregled pomembnejših raziskav v obdobju od leta 2005:

– Izvedba hidravličnih meritev gladin za potrebe načrtovanja HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol

– Analiza pretočnih krivulj zapornic in hidrogramov preteklih visokovodnih valov za hidroelektrarne na reki Dravi

– Hidravlična modelna raziskava pregrade Pod Sušo

– Hidrološko hidravlična študija protipoplavnih ukrepov na porečju Bregane

– Hidravlična modelna raziskava HE Vuzenica

– Hidravlična modelna raziskava izlivnega odseka Krke

– FRISCO1 (Cross-Border Harmonized Slovenian-Croatian Flood Risk Reduction 1 – Non Structural Measures): izdelava hidravličnih modelov ter izdelava kart poplavne nevarnosti in kart poplavne ogroženosti za mejne reke Muro, Sotlo in Dragonjo

– Izdelava hidrološke študije in porušitvene analize pregrade suhega zadrževalnika Prigorica – hidrološka študija, porušitvena analiza, analiza vpliva zarasti na volumen zadrževalnika

– Hidravlična modelna raziskava faznosti gradnje HE Mokrice na hibridnem hidravličnem modelu

– Izvedba meritev temperature vode in hitrosti toka v bazenu HE Brežice na območju jezu NEK

– Izdelava analize hidravličnih razmer dovodnega/odvodnega kanala HE Formin z akumulacijo Ptujskega jezera

– Meritev stratifikacije v akumulacijskem jezeru HE Brežice

– Hidravlična modelna raziskava iztoka iz hidravličnega laboratorija BOKU, Dunaj

– Modelna podobnost in vpliv modelnega merila na prenos rezultatov fizičnega hidravličnega modela na prototip – magistrsko delo (2016)

– Hidrološko-hidravlični elaborat za projekt Sanacija pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti

– Hidravlična modelna raziskava zapornice jezu Nuklearne elektrarne Krško (NEK) po izgradnji HE Brežice

– Hidravlična modelna raziskava prehoda za vodne organizme ob HE Brežice

– Hidravlična modelna raziskava disipacijske komore visokotlačnih razbremenilnikov

– Karte poplavne nevarnosti in ogroženosti za območje pomembnega vpliva poplav (za več območij)

– Matematično in fizično modeliranje toka v rekah s poplavnimi področji – doktorska disertacija (2014)

– Izvedba hidravličnih raziskav in določitev ukrepov za varno obratovanje dovodnega kanala po povečanju instalirane moči na HE Zlatoličje

– Hidravlična modelna raziskava HE Mokrice na prostorskem modelu

– Hidravlična modelna raziskava ČHE Avče z zračnikom

– Vzpostavitev začasnega monitoringa gladin v bazenih HE na Dravi

– Hidravlična modelna raziskava HE Brežice na prostorskem modelu

– Izvedba meritev nivojev gladin v vodostanu ČHE Avče

– ČHE Kozjak – Analiza prehodnih pojavov

– Izvedba meritev stratifikacije savske vode v akumulacijskih bazenih HE Vrhovo, HE Boštanj in HE Blanca

– Analiza vpliva povečanja inundacijskega območja na levem bregu Save na poplavno ogroženost območja občine Brežice

– Hidravlična analiza visokih voda reke Save v območju NEK pri največjem verjetnem pretoku (PMF) za stanje po izgradnji HE Brežice

– Hidravlična modelna raziskava vpliva spremembe projekta poglobitve struge Save skozi Krško

– Izvedba hibridnih hidravličnih modelov za območje spodnje vode HE Krško, območje HE Brežice in območje HE Mokrice (več nalog!)

– Vpliv gradnje in obratovanja HE Brežice na odtočni režim reke Save v mejnem profilu z Republiko Hrvaško

– Hidravlična analiza objektov hidroelektrarn – prevodnost pri visokih vodah

– Hidravlična modelna raziskava pretočne sposobnosti jezu in zapornic HE Plave

– Hidravlična modelna raziskava evakuacije plavja na pregradah na HE spodnji Savi in izvedba hidravličnih meritev gladin Save

– Hidravlična modelna raziskava hidravličnega trakta MHE Melje

– Hidravlična modelna raziskava segmentnih zapornic HE Blanca

– Hidravlična modelna raziskava segmentnih zapornic HE Boštanj

– Hidravlična modelna raziskava segmentnih zapornic HE Vrhovo

– Seminar: Merjenje pretokov odpadnih voda

– Enodimenzijski matematični model akumulacije HE Vrhovo

– Optimizacija vtoka v dovodni kanal HE Soteska s pomočjo matematičnega modela

– Izmera bazena HE Mavčiče

– Izmera bazena HE Moste

– Hidravlična modelna raziskava spodnjega vtočno-iztočnega objekta in zgornjega vtočnega objekta ČHE Avče

– Modeliranje in optimiranje življenskega cikla vodooskrbnih omrežij (raz. program)

– Hidravlična modelna raziskava koničnega ventila Howell-Bunger na izpustu HE Mamquam

– Hidravlična modelna raziskava HE Krško na prostorskem modelu

– Hidravlična modelna raziskava HE Blanca na prostorskem modelu

– Določitev ukrepov pri povečanju instalirane moči hidroelektrarne Zlatoličje

– Hidrodinamični pojavi na prelivnih poljih rečnih hidrocentral