Kontakt

JAVNI RAZISKOVALNI ZAVOD

INŠTITUT ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE – HIDROINŠTITUT

Hajdrihova 28

1000 Ljubljana, Slovenija

 Tel.: +386 01 24 18 420

Fax: +386 01 24 18 433

e-pošta: hidroinstitut@hidroinstitut.si

Direktorica: dr. Tanja Prešeren, u.d.i.g.

Katalog informacij javnega značaja

V skladu z določili Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. RS št. 51/2006-UPB2) Inštitut za hidravlične raziskave objavlja prečiščena besedila svojih internih aktov in informacij o svoji dejavnosti:

Interni akti Hidroinštituta:

Informacije o dejavnosti Hidroinštituta:

Varstvo osebnih podatkov:

Asja Fabijan
pooblaščenka za varstvo osebnih podatkov
Inštitut za hidravlične raziskave
01 241 84 20
hidroinstitut@hidroinstitut.si

Organiziranost

Statusno je Inštitut za hidravlične raziskave javni raziskovalni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija. Inštitut se financira z raziskovalnim delom za gospodarstvo, v manjši meri pa iz proračuna preko financiranja infrastrukturnih obveznosti, raziskovalnih programov in raziskovalnih projektov.

Po strukturi je inštitut enovita organizacija, ki jo upravlja petčlanski upravni odbor, delo in poslovanje inštituta pa vodi direktor inštituta. Vprašanja s področja strokovnega dela inštituta obravnava tudi znanstveni svet inštituta.

Organiziranost

 

 

Zgodovina

Laboratorij vhod 1937 Otvoritev 1937 Laboratorij snemanje 1937 Gradnja 1948 načrt Gradnja 1948 Gradnja 1948

Začetki Hidroinštituta segajo v leto 1937, ko je bil v sklopu Univerze v Ljubljani ustanovljen Vodogradbeni laboratorij v Ljubljani. Ta je samostojno pot začel leta 1954, na njegovi osnovi pa je bil 1978. leta ustanovljen Vodnogospodarski inštitut. Njegov vodogradbeni laboratorij je 1995. leta nasledil Hidroinštitut.

Kronološki pregled 1937 – 2012:

 • 1919: ustanovitev Univerze Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani s Tehnično fakulteto (strojništvo, elektrotehnika, gradbeništvo)
 • 1923/24: prvič predavanja iz predmeta Vodne zgradbe
 • 1925/26: izr. profesor Ciril Žnidaršič; Stolica za vodne zgradbe na Inštitutu za gradbeno inženirstvo
 • 1931/32:  ustanovitev Inštituta za vodne zgradbe Gradbenega oddelka Tehniške fakultete, prvi asistent je ing. Milovan Goljevšček
 • 1933: ustanovitev Društva za izgradnjo hidrotehničnega laboratorija pri tedanjem Združenju inženirjev in tehnikov
 • 20.2.1937: Svečana otvoritev provizoričnega hidrotehničnega laboratorija na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani
 • 1938: Prvo zunanje naročilo za hidravlično modelno raziskavo
 • Druga svetovna vojna:
  • strokovno izpopolnjevanje kadrov
  • pridobivanje novih kadrov
  • snovanje novih nalog
  • izdelava projektov za nov hidravlični laboratorij
 • Obdobje takoj po drugi svetovni vojni:
  • veliko število nujnih raziskav → prostorska utesnjenost
  • dograditev prizidka s približno 100 m2 dodatnega prostora
  • Hidravlična modelna raziskava HE Mariborski otok
  • Izgradnja nove stavbe Hidrotehnične smeri Gradbene fakultete in Vodogradbenega laboratorija
 • 1948: dokončana nova stavba
  • Vselitev celotnega hidrotehničnega odseka
  • hidravlična modelna raziskava (HMR) HE Jablanica poteka v novem laboratoriju
  • HMR HE Moste in HE Vuzenica potekata še na Cesti dveh cesarjev, kjer je še vedno tudi sedež VL
 • 1954: Vodogradbeni laboratorij postane samostojni pravni subjekt s sedežem na Hajdrihovi
 • 1958: ureditev zunanje preizkuševališče (ploščad) ≈ 5000 m2 in Vodogradbeni laboratorij je vpisan v register raziskovalnih zavodov
 • 1970 – 72: po izselitvi gradbenega oddelka iz Hajdrihove 28 ter obnovi pritličja in kleti, se uredi iz prenovljene opreme VL s Ceste dveh cesarjev nov šolski laboratorij za mehaniko tekočin
 • 1976: sprejetje novega Zakona o vodah
  • ustanovitev Zveze vodnih skupnosti
  • VL dobi nova ustanovitelja – ZVS SRS in FAGG
  • Vodogradbenemu laboratoriju se priključita Študijski oddelek ZVS in Projektivni biro Luke Koper
 • 1978: Vodogradbeni laboratorij se preimenuje v Vodnogospodarski inštitut
  • Vodogradbeni laboratorij ≈ 15 zaposlenih
  • Vodnogospodarski oddelek ≈ 40 zaposlenih
  • Oddelek za pomorsko inženirstvo ≈ 12 zaposlenih
 • 1995: ponovna osamosvojitev Vodogradbenega laboratorija z novim imenom Inštitut za hidravlične raziskave – Hidroinštitut
  • status javnega raziskovalnega zavoda
  • raziskovalna skupina Vodogradbeni laboratorij